Chuyên khoa dinh dưỡng

Chuyên khoa dinh dưỡng

Khoa Dinh Dưỡng có chức năng thực hiện công tác dinh dưỡng trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Tham gia hội chẩn và trực tiếp điều trị bệnh nhân bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Quản lý chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bộ phận tiết chế. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ ăn tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

- Tư vấn, giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia các hoạt động đào tạo về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến.